نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 85,774/2
شاخص صنعت 74,763/4
شاخص50شرکت فعالتر 3,390/3
شاخص آزاد شناور 93,539/8
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,519
شاخص قیمت 50 شرکت 176,202/5
شاخص بازار اول 59,853/4
شاخص بازار دوم 188,314/1
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار